DOBROU CHUŤ - Vybíráme to NEJLEPŠÍ pro VÁS

OBCHODNÍ PODMÍNKY / TERMS & CONDITIONS

Obchodní společnost: Jozef VLK - DOBROU CHUŤ

se sídlem: Černokostelecká 29 100 00 Praha 10

identifikační číslo: 13798367 dič: CZ6001147042

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.dobrouchut.info

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jozef VLK - DOBROU CHUŤ, se sídlem: Černokostelecká 29, 100 00 Praha 10 , IČO: 13798367 , DIČ: CZ6001147042 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dobrouchut.info (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese
 • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. viz. kontakt (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • 4.1.5. bezhotovostně platební kartou;
 • 4.1.6. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti /v současné době platba v hotovosti je akceptována - EET/ či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • 5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. Reklamované zboží nesmí být zasíláno na dobírku.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Podmínky ochrany osobních údajů

 I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jozef VLK IČO:13798367 DIČ: CZ6001147042 se sídlem: Černokostelecká 29100 00 Praha 10 dále jen: „správce“)
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa:  Černokostelecká 29, 100 00 Praha 10

       email: info@dobrouchut.info

       telefon: +420 721 460 277

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce je pověřencem pro ochranu osobních údajů.

 II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, resp. objednávky zákazníka.

 III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména - zálohy, šifrování a antivirový program.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Mgr. Jozef VLK - DOBROU CHUŤ adresa pro doručování: Černokostelecká 29, 100 00 Praha 10 adresa elektronické pošty: info@dobrouchut.info  telefon: +420 721 460 277  www.dobrouchut.info

V Praze dne 10.12.2022

 

TERMS & CONDITIONS

Company: Jozef VLK - ​DOBROU CHUT
with its registered office: Cernokostelecka 29 100 00 Prague 10 CZECH REPUBLIC

Identification number: 13798367 VAT number: CZ6001147042
for the sale of goods through e-shop: ​www.dobrouchut.info

1. INTRODUCTION

1.1. The following General Business Terms and Conditions (hereinafter “​General Business Terms and Conditions​”) regulate the relationships of parties to a purchase/licence agreement entered into by and between company: Jozef VLK - DOBROU CHUT with its registered office: Cernokostelecká 29, 100 00 Prague 10, CZECH REPUBLIC Identification number: 13798367 VAT number: CZ6001147042 (“​DOBROU CHUT​”), and the Buyer (“B​uyer​”) in conformity with Section 1751(1)of of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code (hereinafter referred to as the "Civil Code"), the mutual rights and obligations of the parties arising out of or in connection with the Purchase Contract (hereinafter referred to as the "Purchase Contract") concluded between the Seller and another (hereinafter referred to as ​"Buyer"​) via the seller's internet shop. The e-shop is operated by the Seller on a website located at www.bohemiaglasswolf.com (hereinafter referred to as the ​"website"​) through the web interface (hereinafter referred to as the "web interface of the store").

1.2. Business terms do not apply to cases where a person intending to buy the goods from a seller is a legal entity or person who acts when ordering goods in the course of their business or in their independent pursuit of their profession.

1.3. Provisions derogating from the terms and conditions may be negotiated in the sales contract. Modified arrangements in the sales contract take precedence over the provisions of the terms and conditions.

1.4. Business terms and conditions are the integral part of the sales contract. The Purchase Agreement and the Business Terms and Conditions are executed in the English language. The purchase contract can be concluded in the English language.

1.5. The seller may change or add the wording of the business terms. This provision is without prejudice to the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.

2. USER ACCOUNT

2.1. Based on Buyer’s registration made on a website, buyers can access their user interface. From their user’s interface, the buyer can perform the ordering of goods (hereinafter referred to as the ​"user account"​). If the web interface of the store allows, the Buyer can also order goods without registration directly from the web interface of the store.

2.2. When registering on a web page and ordering goods, the buyer is obligated to indicate all data correctly and truthfully . The details given in the user account are obligatory for the buyer to update upon any change. Data provided by buyers in the user account and when ordering the goods are deemed by the Seller to be correct.

2.3. Access to the user account is secured by the user’s name and password. Buyer is required to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his / her user account.

2.4. The Buyer is not authorized to allow the use of the user account to the third parties.

2.5. The Seller may cancel the user account, especially when the Buyer does not use his user account for longer than... or if the buyer is in breach of their obligations under the purchase contract (including business terms).

2.6. The Buyer notes that the user account may not be available continuously, especially with regard to the necessary maintenance of the hardware and software of the Seller, maintenance of hardware and software of third parties.

3. CONCLUSION OF THE PURCHASE CONTRACT

3.1. All presentations of the goods placed in the web interface of the store are informative and the seller is not obliged to conclude a purchase contract for these goods. Section 1732 (2) of the Civil Code does not apply.

3.2. The store's web interface contains information about the merchandise, including the prices of individual goods. Goods prices are quoted including value added tax and all related fees. Product prices remain valid for as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the seller's ability to conclude a purchase contract on individually negotiated terms.

3.3. The store's web interface also includes information on the cost of packaging and delivering goods.

3.4. To order the goods, the buyer completes the order form in the web interface of the store. The order form contains, in particular, information about:

3.4.1. ordered goods (the ordered goods "put" the buyer into the electronic shopping cart of the web interface of the store),

3.4.2. the method of payment of the purchase price of the goods, details of the required delivery method of ordered goods 3.4.3. information on the costs associated with the supply of goods (collectively referred to as ​"the order"​).
3.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and modify data they put into the order, even considering the Buyer’s option to detect and correct errors originated during the data entry into the order. The order is sent by the Buyer to the Seller by clicking on the ​"send order"​ button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller.
3.6. Sending orders is considered such an act buyer who unequivocal way to identify the ordered goods, the purchase price, the buyer person, method of payment of the purchase price, and is mutually binding draft contract. The condition for the validity of the order is to fill in all the mandatory data in the order form, familiarize yourself with these terms and conditions on the website and confirm the buyer that he has become acquainted with these terms and conditions. 3.7 The Seller immediately upon the receipt of an order confirms the buyer the receipt of the email, namely on the email address of the buyer specified in the user interface or in the order (hereinafter referred to as ​"electronic address"​).
3.8. The seller is always entitled to ask the buyer for additional confirmation of the order (for example, in writing or by phone), depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated transport costs).

3.9. The draft purchase order in the form of an order is valid for fifteen days.

3.10. The contractual relationship between the seller and the buyer arises with the delivery of the order (acceptance), which is sent to the buyer by email to the buyer's email address.

3.11. In the event that any of the requirements specified in the order can not be met by the seller, he will send the buyer to the buyer's electronic address a modified offer indicating possible variants of the order and request the buyer's opinion.

3.12. The amended offer is considered to be a new draft Purchase Agreement, and the Purchase Agreement is then terminated until the Buyer confirms its receipt via electronic mail.

3.13. The buyer agrees to use remote means of communication when concluding the purchase contract. Costs incurred by the buyer when using remote means of communication in connection with the conclusion of a purchase contract (costs of Internet connection, telephone call costs) are borne by the buyer himself, while these costs do not differ from the basic rate.

4. THE PRICE OF THE GOODS AND THE PAYMENT TERMS

4.1. The buyer may pay the following goods to the seller in the following manner: a) the price of the goods and any costs associated with the delivery of the goods under the purchase contract;

4.1.1. by wire transfer to seller's account no. contact (hereinafter referred to as the "Seller’s Account"); 4.1.2. non-cash via the payment system PayPal

4.2. Together with the purchase price, the buyer is also required to pay the seller the costs associated with the packaging and delivery of the goods at the agreed rate. Unless otherwise specified, the purchase price plus the costs associated with the delivery of the goods are further understood.

4.3. In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within 3 days of the purchase contract being concluded.

4.4. In the case of non-cash payment, the buyer is required to pay the purchase price of the goods together with the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the purchaser's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account.

4.5. The Seller is entitled, in particular, in the event that the buyer does not send an additional confirmation of the order (Article 3.6), request the payment of the full purchase price before the goods are dispatched to the buyer. Section 2119 (1) of the Civil Code does not apply.

4.6. Any eventual discounts on the price of goods provided by the Seller to the Buyer can not be combined.

4.7. If it is customary in the course of trade or if it is stipulated by generally binding legal regulations, the seller shall issue a tax document - invoice to the purchaser in respect of payments made under the purchase contract. The seller is a value added tax payer. Tax document - The invoice is issued by the Seller to the Buyer after the price of the goods has been paid and sends it in electronic form to the email address of the buyer.

5. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE CONTRACT

5.1. The Buyer notes that, according to the provisions of Paragraph § 1837 of the Civil Code, it is not possible, among other things, to withdraw from the Purchase Contract if:

5.1.1. the supply of goods the price of which depends on financial market disparities, irrespective of the seller's will, which may occur during the withdrawal period, 5.1.2. the supply of alcoholic beverages which can be delivered only after thirty days and whose price depends on financial market displacements independent of the seller's will, 5.1.3. the delivery of goods which has been adjusted according to the buyer's wish or for his person 5.1.4. the supply of goods of a perishable nature and goods which have been irreversibly mixed with other goods after delivery, 5.1.5. on the supply of goods in closed packaging which the buyer has removed from the packaging and for hygienic reasons it can not be returned, 5.1.6. to deliver an audio or video recording or a computer program if it has broken its original packaging, 5.1.7. the supply of newspapers, periodicals or magazines, 5.1.8. on delivery of digital content unless it has been delivered on a physical carrier and has been delivered with the prior express consent of the buyer prior to the expiration of the withdrawal period and the seller has communicated to the purchaser before the contract is concluded that in this case he has no right to withdraw from the contract.

5.2. If it is not the case referred to in Article 5.1 or in another case where the purchase contract can not be withdrawn, the Buyer has the right to withdraw from the Purchase Contract in accordance with Section 1829 (1) of the Civil Code, within 14 days from the receipt of the goods, where, in the case of several types of goods or the delivery of several parts of the purchase contract, this period runs from the date of the last delivery of the goods. The withdrawal from the sales contract must be sent to the seller within the time limit specified in the previous sentence.

5.3. In order to withdraw from the purchase contract, the buyer may use the model form provided by the seller. Withdrawal from the sales contract may be made by the buyer and will be send to the address of the seller's premises or place of business. The provisions of Article 11 of these Terms and Conditions apply to the service of withdrawal.

5.4. In the case of withdrawal from the purchase contract according to Art. 5.2 of the Business Terms, the purchase contract is canceled from the beginning. The goods must be returned to the Seller within 14 (fourteen)

days after the delivery of withdrawal from the contract to the Seller. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the costs associated with the return of the goods to the seller, even if the goods can not be returned by their normal postal route.

5.5. In the event of withdrawal under Article 5.2 of the Terms and Conditions, the Seller shall return the funds received from the Buyer within 14 (fourteen) days of withdrawal from the Purchase Agreement in the same manner as the Seller has accepted it from the Buyer. The Seller is also entitled to return the performance provided by the Buyer upon returning the goods by the Buyer or otherwise, provided that the Buyer agrees to do so without incurring additional costs to the Buyer. If the Buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer returns the goods or shows that the goods have been dispatched to the seller.

5.6. The Seller is entitled to indemnify unilaterally the Buyer's claim for a refund of the purchase price.

5.7. Upon receipt of the goods by the buyer, the seller is entitled to withdraw from the purchase contract at any time. In such a case, the seller shall return the purchase price to the buyer without undue delay, by credit card to the buyer's account.

5.8. If a gift is provided to the buyer together with the goods, the gift agreement between the seller and the buyer is concluded with the condition that if the buyer withdraws from the purchase contract, the gift agreement is void and the buyer is obliged to return the goods together with the seller provided gift.

6. TRANSPORT AND DELIVERY OF GOODS

6.1. If the mode of transport is agreed upon by the Buyer's special request, the Buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.

6.2. If the seller is obliged to deliver the goods in the place specified by the buyer in the order, according to the purchase contract, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

6.3. If, for reasons of buyer's need, it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a manner other than that stated in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with the repeated delivery of the goods, respectively. costs associated with another delivery method.

6.4. Upon receipt of the goods from the carrier, the Buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and, in the event of any defects, to notify the carrier without undue delay. In the event of a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the consignment, Buyer is not required to take delivery of the consignment from the carrier.

7. RIGHTS OF DEFECTIVE PERFORMANCE

7.1. The rights and obligations of the parties regarding defective performance are governed by applicable generally binding regulations (in particular the provisions of Sectin1914 to 1925, Section 2099 to 2117 and Section 2161 to 2174 of the Civil Code).

7.2. The seller is responsible to the buyer for the goods to be free from defects. In particular, the Seller is liable to the Buyer that at the time the buyer took over the goods that:

7.2.1. the goods have characteristics that the parties have agreed upon and, in the absence of such an arrangement, possess such characteristics as the seller or the manufacturer has described or which the buyer expects with regard to the nature of the goods and the advertising they make, 7.2.2. the goods are fit for the purpose which the seller indicates or to which goods of this type are normally used, 7.2.3. the goods correspond to the quality or performance of the agreed sample or original if the quality or design has been determined on the basis of the agreed sample or original, 7.2.4. the goods are in the appropriate quantity, measure or weight and 7.2.5. goods comply with legal requirements.

 7.3. The provisions of Article 7.2 of the Business Terms and Conditions do not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed upon for the wear and tear due to its normal use;in the case of used goods to dea defect corresponding to the extent of use or wear and tear it had when received by the Buyer, or if it results from the nature of the goods.

7.4. If there is a defect within six months of the takeover, the goods are deemed to have been defective already at takeover.

7.5. Rights due to defective performance are claimed by the Buyer at the Seller at their premises where acceptance of the claim is possible with regard to the range of goods sold, eventually even at the registered office or place of business. The moment when the claim is made is the moment when the seller received the goods claimed from the buyer.

7.6. Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may be regulated by the Seller's warranty claims guidelines.
7.7. Claimed goods must not be sent by cash on delivery.

8. ANOTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

8.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods

8.2. The seller is not bound by any codes of conduct in relation to the buyer in the sense of Paragraph § 1826 (1) e) the Civil Code.

8.3. Out-of-court complaint settlement is provided by the seller via an electronic address. The Seller shall send the information about the settling of the Buyer’s claim to the Buyer's electronic address.

8.4. The seller is authorized to sell the goods on the basis of a trade licence. The trade licence control is carried out by the relevant Trade Licensing Office, within the scope of its competence. Supervision of the area of ​​personal data protection is carried out by the Office for Personal Data Protection. The Czech Trade Inspection exercises, among other things, the supervision of the observance of Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.

8.5. The Buyer hereby undertakes upon themselves the risk of changing circumstances in accordance with Section 1765 (2) of the Civil Code.

9. CONDITIONS OF PROTECTION OF PERSONAL DATA

Basic Provisions

The Administrator of personal data under the Article 4 (7) of the directive of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 on protection of physical persons relating to the processing of personal data and free movement of such data (hereinafter “GDPR”)
is
Mr Jozef VLK, ICO (company registration number): 13798367, DIC (tax identification number) : CZ6001147072,

with the registered office at
Cernokostelecka 29, 100 00 Prague 10, CZECH REPUBLIC (hereinafter “Administrator”). Contact data of the Administrator:
Address: Cernokostelecka 29, 100 00 Prague 10, Czech Republic
Email address: info@dobrouchut.info
Telephone: +42072160277
Personal data means all information about identified or identifiable physical person who can be identified directly or indirectly, especially by reference to a certain indicator; for example name, identification number, location data, network identifier or one or more specific elements of physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of the said physical person. The Administrator has not nominated an appointee in charge of personal data protection.
Sources and Categories of the Processed Person Data. The Administrator processed personal data supplied by you or personal data received from your order.
The Administrator processes your identification and contact data indispensable for the performance or of the contract or the client’s order.
Legal Grounds and Purpose of the Processing of Personal Data. Legal grounds for processing personal data are:
● Performance of the contract between you and the Administrator under the Article 6 Paragraph 1 letter b) of the GDPR, ● Justified interest of the Administrator in providing of direct marketing (especially for mailing commercial information and newsletters under the Article 6 Paragraph 1 Letter f) of the GDPR, ● Your consent with the processing your data for purposes of direct marketing (especially for sending commercial information and newsletters under the Article 6 Paragraph 1 Letter a) of the GDPR, in connection with Article 7 Paragraph 2 of the Act 480/2004 Sb (Sb = Collection of Laws) on some services of the information company, provided that the order of goods or services had not been implemented. ● The purpose of processing personal data is: ● Settling your order and exercise of rights and obligations arising out of contractual relations between you and the Administrator; o placing the order the personal data indispensable for successful implementation of the order are required (name and address, contact); disclosure of personal data is an indispensable requirement for making and execution of the contract; it is not possible to make a contract or its implementation by the Administrator without personal data disclosure. ● Sending of commercial information and implementation of further marketing activities. ● The Administrator does not automatically carry out decision –making within the Article 22 of the GDPR.

Keeping the Personal Data

The Administrator keeps personal data
● For the time necessary to exercise rights and duties resulting from the contractual relation between you and the Administrator and to assert the claims from such contractual relations (for the period of 15 years after the termination of the contractual relation, ● For the period before the withdrawal of the consent with processing of personal data for marketing purposes not longer than 5 years, provided that personal data are being processed upon consent. ● After the expiration of the period for allowed for keeping personal data ​ the Administrator will erase the said data.
Recipients of Personal Data The recipients of personal data are persons: ● Taking part in supplying goods (services), implementation of payments according to the contract, ● Providing services of running eshop (shoptet) and other services related to running the eshop, ● Providing marketing services. ● The Administrator does not intend to transfer personal data neither to any third country (outside the EEA) nor to any international organisation.

Your Rights Under the conditions stipulated in the GDPR you have:

● The right to access your personal data under the Article 15 of the GDPR, ● The right to the correction of personal data under the Article 16 of the GDPR or restriction of processing under the Article 18 of the GDPR, ● The right to erasure f personal data under the Article 17 of the GDPR, ● The right to lodge objection against processing of personal data under the Article 21 of the GDPR and ● The right to transfer of personal data under the Article 20 of the GDPR. ● You have also the right to lodge a complaint at the Office for personal data protection if you believe that your right to personal data protection has been infringed.

Conditions for Securing of Personal Data

The Administrator declares that he has adopted all suitable technical and organisational measures to secure personal data.
The Administrator has adopted technical measures to secure data deposits and deposits of personal data in a documentary form, namely backups, encryption and antivirus programs. The Administrator declares that only by himself authorised persons have access to personal data.
Final Provisions
By sending the order from the internet ordering form you confirm that you have been informed of personal data protection conditions and that you accept such conditions in their full extent.

The Administrator is authorised to change the above conditions. He will publish the new version of personal data protection conditions on his internet pages and will also send you the new version of such conditions on your e-mail address provided by you.

10. SENDING BUSINESS MESSAGES AND STORING COOKIES

10.1. Buyer agrees to send information related to the Seller's goods, services, or business to the Buyer's electronic address, and also agrees to send the sales announcements to the buyer's electronic address.

10.2. Buyer agrees to store so-called cookies on his computer. If the purchase on the website is possible and the Seller's obligations under the purchase contract are fulfilled without the so-called cookies being stored on the purchaser's computer, the Buyer may withdraw the consent under the previous sentence at any time.

11. DELIVERY

11.1. Notices relating to the relationship between the seller and the buyer, particularly regarding the withdrawal from the sales contract, must be delivered by post in the form of a registered letter unless otherwise specified in the sales contract. The notifications are delivered to the respective contact address of the other party and are deemed to have been delivered and effective at the time of their delivery via mail, except for the withdrawal notice made by the buyer when the withdrawal is effective if the notice is sent to the buyer within the withdrawal period.

11.2. A notice is also deemed to have been delivered, the receipt of which was rejected by the addressee or which was not picked up during storage or returned as undeliverable.

11.3. The parties may deliver a regular correspondence to each other by email, to the email address indicated in the Buyer's user account or the specified by the Buyer in the order or to the address given on the Seller's website.

12. FINAL PROVISIONS

12.1. If a relationship based on a sales contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. This is without prejudice to the consumer’s rights under generally binding legal regulations.

12.2. If any provision of the Terms of Business becomes invalid or ineffective, then, instead of invalid clauses, a provision will be introduced the meaning of which shall be as close to the invalid provision as possible.. The invalidity or ineffectiveness of one provision is without prejudice to the validity of the other provisions. Changes andamendments to the sales contract or business terms require a written form.

12.3. The Purchase Agreement, including the Terms and Conditions, is archived by the Seller in electronic form and is not accessible. 12.4. Contact details of the seller: Mgr. Jozef VLK - BOHEMIA GLASS WOLF - address for delivery: Cernokostelecka 29, 100 00 Prague 10, Czech Republic e-mail address: ​info@bohemiaglasswolf.com​ phone: +420 721 460 277 www.bohemiaglasswolf.com

In Prague on 10.12.2022